برای ترجمه رسمی گواهی تجرد چی لازمه؟

برای ترجمه رسمی گواهی تجرد به نکات زبر توجه کنید.

ممکنه کسی بپرسه برای نرجمه رسمی گواهی تجرد چی لازمه؟

ترجمه گواهي تجرد در صورتي كه توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه يا اداره سجلات امور خارجه (احوال شخصيه) صادر شده باشد، قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی است.کسانی که می خواهند در خارج از کشور ازدواج کنند حتما و حتما باید گواهی تجرد از ایران بگیرند و به همراه شناسنامه در دارالترجمه رسمی ترجمه کنند

ترجمه رسمی گواهي تجرد:به انگلیسی یا زبان فرانسه یا هر زبانی