ترجمه-گواهی-کار-دبیرستان

 

ترجمه گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاههادر دارالترجمه رسمی :به انگلیسی یا هر زبانی

گواهی های کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد.