هزینه تعرفه نرخ ترجمه انگلیسی تعرفه انگلیسی دارالترجمه

 نرخ/ هزینه / تعرفه ترجمه به زبان انگلیسی    نرخ جدید ترجمه زبان سال 1397– هزینه ترجمه سال 1396        نرخ/ هزینه / تعرفه  ترجمه به زبان انگلیسی  ، قیمت ترجمه انگلیسی 

نوع سند جهت ترجمه به انگلیسی

قيمت ترجمه به تومان

 نرخ ترجمه انگلیسی شناسنامه (افراد مجرد و كودك)

20000

هزینه ترجمه انگلیسی شناسنامه (افراد متاهل)

25000

تعرفه ترجمه مشخصات فرزندان

5000 

نرخ ترجمه انگلیسی توضيحات شناسنامه

5000

هزینه ترجمه انگلیسی گذرنامه

20000

تعرفه ترجمه انگلیسی خلاصه فوت

20000

نرخ ترجمه انگلیسی گواهي تجرد

20000

هزینه ترجمه انگلیسی گواهي ولادت

20000

تعرفه ترجمه انگلیسی سند ازدواج

50000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است        

 نرخ ترجمه انگلیسی رونوشت سند ازدواج 

50000

هزینه ترجمه انگلیسی سند طلاق

50000

 تعرفه ترجمه انگلیسی رونوشت سند طلاق

50000

نرخ ترجمه انگلیسی سند ملك (عادي)

50000

اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر)

2000

 تعرفه ترجمه انگلیسی سند وسائط نقليه (سند ماشین)

30000

 تعرفه ترجمه انگلیسی گواهي عدم سوء پيشينه

20000

هزینه ترجمه انگلیسی وصيتنامه  (تا 10 سطر)

40000

بالای 10 سطر (هر سطر)

2000

نرخ ترجمه انگلیسی وكالتنامه (تا 10 سطر)

70000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

2000

مبایعه (تا 10 سطر)

50000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

اجاره نامه  (تا 10 سطر)

30000

بالای 10 سطر (هر سطر)

1000

برگ ارزيابي ملك (تا 10 سطر)

40000

بالای 10 سطر (هر سطر)

1000

بنچاق (تا 10 سطر)

70000

بالای 10 سطر (هر سطر)

1000

تعهدنامه (تا 10 سطر)

65000

 
 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

 نرخ ترجمه انگلیسی اقرارنامه (تا 10 سطر)

50000

 

 

نرخ ترجمه انگلیسی هر نوع سندی كه در سربرگهای رسمی تنظيم شده باشد (تا 10 سطر)

50000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

1000

نرخ ترجمه قرارداد {متون فارسی و متون انگليسی نوشته شده در آمريكا، انگلستان، كانادا، استراليا}

25000-40000

هزینه ترجمه انگلیسی كارت (انواع كارت)

10000

تعرفه ترجمه انگلیسی حكم دادگاه (هر صفحه)

40000

نرخ ترجمه انگلیسی گواهينامه‌های (تحصيلی و فنی ـ حرفه‌ای)

30000

تعرفه ترجمه انگلیسی ريز نمره (هر ترم دانشگاهیي)

12000

 

        

 تعرفه ترجمه انگلیسی ريز نمره (هر ترم دبيريستان)

12000

نرخ ترجمه انگلیسی گواهي كار (تا 5 سطر)

30000

بالاي 5 سطر (هر سطر) (برای هر سال 3 ترم محاسبه خواهد شد)

1000

 نرخ ترجمه انگلیسی سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)

15000

هزینه ترجمه انگلیسی قبض (انواع قبوض) برق تلفن موبایل

20000

هزینه ترجمه انگلیسی فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)  

20000

نرخ ترجمه انگلیسی پرينت حساب بانكي (هر صفحه)

20000

 نرخ ترجمه انگلیسی دفتر چه هاي بانكي

20000

 نرخ ترجمه انگلیسی گواهي موجود بانك

20000

هزینه ترجمه انگلیسی جواز كسب (انواع جواز كسب)

20000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

 نرخ ترجمه انگلیسی اساسنامه (هر صفحه)

30000

 نرخ ترجمه انگلیسی رزنامه رسمي (تا 10 سطر)

30000

بالای 10 سطر (هر سطر)

1000

هزینه ترجمه انگلیسی ليست بيمه (هر صفحه)

30000

هزینه ترجمه انگلیسی مدارك صادره خارج از كشور (تا 5 سطر)

30000

بالای 5 سطر (هر سطر)

1000

 

نرخ ترجمه غير رسمی به زبان انگلیسی - قيمت ها به تومان می باشد

قیمت ترجمه انگليسی ـ فارسی متون عادی (هر صفحه)

8000

تعرفه ترجمه انگليسی ـ فارسي متون تخصصی (هر صفحه)

10000

تعرفه ترجمه فارسی ـ انگليسی متون عادی (هر صفحه)

115000

هزینه ترجمه فارسی ـ انگليسی متون تخصصی (هر صفحه)

15000الي 20000   

نرخ ترجمه شفاهی (8 ساعت كاری) انگليسی

100000

قیمت ترجمه شفاهی (8 ساعت كاری) غير انگليسی

توافقي

نرخ ترجمه انگلیسی نوار و فيلم (هر دقيقه) (حد اقل 20 دقيقه) (پياده سازی)

15000

 

نرخ ترجمه سایر زبان ها به تفکیک هر زبان بصورت مجزا در ستون سمت راست موجود است و همچنین نرخ ترجمه های تخصصی نیز بصورت کامل در سایت موجود است .