هزینه ترجمه متون تخصصی

هزینه ترجمه متون تخصصصی در دارالترجمه رسمی داریان

نرخ ترجمه متون انگلیسی به فارسی قیمت ترجمه تخصصی متن قیمت ترجمه مقاله قیمت ترجمه تخصصی

هزینه ترجمه متن تخصصی  زبان های روسی ،کردی،عربی ،انگلیسی ،فرانسه ، متون تخصصی ایتالیایی و متون تخصصی ترکی آدری و اسپانیایی در این صفحه به تفکیک بیان شده است هزینه های ترجمه تخصصی مربوط به سال 1395 و سال 1396 است این هزینه ها بر اساس هر صفحه متن تخصصی 250 کلمه ای می باشد 

30000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به عربی 

30000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان  فارسی به فرانسه

35000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان فارسی به روسی

35000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان فارسی به کردی

17000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی اززبان  فارسی به انگلیسی

40000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به اسپانیولی

35000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به ترکی آذری

35000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به ترکی استامبولی

40000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به ایتالیایی

40000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به آلمانی

30000   تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان عربی به فارسی

9000   تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان  انگلیسی به فارسی

40000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان  روسی به فارسی

40000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان ایتالیایی به فارسی

40000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از آلمانی به فارسی

35000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از کردی به فارسی

35000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از ترکی آذری به فارسی

35000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از ترکی استامبولی به فارسی

40000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از اسپانیولی به فارسی

30000  تومان

70000 تومان

70000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فرانسه به فارسی

نرخ ترجمه تخصصی زبان چینی به فارسی 

قیمت ترجمه تخصصی زبان فارسی به چینی

قیمت ترجمه متون تخصصی قیمت ترجمه تخصصی قیمت ترجمه مقاله