هزینه تعرفه نرخ تایید دادگستری

هزینه/تعرفه /نرخ تایید دادگستری

دادگستری(اداره امور مترجمان رسمی) جهت تایید ترجمه های رسمی از اول اردیبهشت 1395 نرخ جدیدی اعلام کرده و فعلا تا سال 1396و به ازای هر پلمپ ارسالی ترجمه جهت تایید 60000 تومان تمبر باطل می کند . در مورد موارد برابر اصل دادگستری ( قوه قضائیه ) برای هر پلمپ 60000 تومان تمبر باطل می کند.لازم به ذکر است ترجمه هایی که قبلا با هم پلمپ می شد مثلا دانشنامه و ریز نمره الان باید ترجمه هر کدام جدا پلمپ شود و تمبر مجزا پرداخت گردد.

هزینه / نرخ تایید هر مدرک ترجمه توسط دادگستری

60000 تومان

هزینه / نرخ تایید هر برابر اصل از مدرک

60000 تومان

در مورد بعضی مدارک تمبر بیشتر است مثلا دانشنامه و ریز 120 هزار تومان است .

قانونا فقط خود مترجم یا نماینده معرفی شده از سوی وی حق دارد کار ترجمه شده برای تایید به دادگستری ببرد . اما استثناهایی هم هست و آن وقتی است که فرد به هر دلیلی در کارش فوریت باشد . در این صورت خود شخص می تواند جهت تایید ببرد .اما باید مدرکی دال بر این فوریت ارائه دهد مثلا اگر پرواز دارد باید بلیت پرواز رو ارائه دهد. 

قیمت تمبر دادگستری برای ترجمه

لینک آدرس دادگستری در ذیل قرار داده شده لطفا کلیک کنید.

لینک آدرس اداره مترجمان قوه قضائیه  جهت تایید ترجمه رسمی